«Slipp dataene fri, de er våre», NOKIOS 2022 var en nyttig konferanse

Simen Johannessen DolveNyheter, Uncategorized

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS 2022) ble arrangert i Trondheim, hvor Intersoft deltok som utstiller. Det overordnede temaet for konferansen var «Slipp dataene fri, de er våre». Dette la utgangspunktet for mange spennende seminarer som tok for seg hvordan data kan deles for at vi som privatpersoner så vel som virksomheter kan dra større nytte av dataene, spesielt offentlige.

Et eksempel på dette er Max Schrem sitt foredrag om en sak han førte mot Facebook om å få innsyn i data de hadde lagret om han. En kan trekke likheter mellom dette og hvordan GDPR (General Data Protection Regulation) skal hjelpe oss som forbrukere å ta tilbake kontrollen over våre data. Det er likevel en tankevekker for hvordan en kan ta i bruk åpne data på en bedre måte, hvordan en lagrer og utnytter data på en mer strømlinjeformet måte som til syvende og sist skal komme sluttbrukeren til gode. Det stilles med andre ord større krav til både hvordan informasjon om oss som individ lagres og brukes, men også hvordan vi som virksomhet og samarbeidspartner med offentlige etater kan benytte deling av åpne data på en fornuftig måte.

Et gjennomgående tema som ble tatt opp på konferansen er hvordan deling av data i offentlig sektor kan bli bedre. Ikke bare legger dette et ekstra ansvar på oss som leverandører av løsninger inn mot det offentlige, men også på infrastrukturen som legger grunnlaget for deling. Det ligger med andre ord skjulte muligheter i å endre organiseringen internt fra silobasert til åpen organisering.

For oss i Intersoft handler dette om å tilby prosjekt- og porteføljestyringsverktøy som er i tråd med å øke effektiviteten av hvordan data brukes. Dette har vi blant annet løst med å forankre prosjektprosessen og metodikken, som vår egen løsning IMS PPM bygger på, i «Prosjektveiviseren» ut mot det offentlige. Dette vil gjøre at prosjektene som legges inn i løsningen vil følge velkjente rammeverk for offentlige aktører. Et annet tiltak vi har tatt er å bygge rapportpakker spesielt for å treffe det offentlige behovet. Rapportpakkene tar for seg risiko, endringshåndtering og gevinstrealisering med utgangspunkt i KS egen kokebok for gevinstrealisering (KS, 2019).

Dette legger føringer for hvordan det «offentlige Norge» skal kunne forvalte offentlige data på en fornuftig og rettmessig måte. Det er dog viktig å trekke frem ansvaret virksomheter har. Mye av det som kom frem på konferansen bunner i hvordan vi bedre kan samarbeide med det offentlige for å få på plass løsninger som gagner mer enn de involverte partene.

Ved å tilgjengeliggjøre data i form av API-er (application programming interface), kan det føre til økt innovasjonsgrad og gjøre det langt mer økonomisk for tidligfase virksomheter så vel som etablerte. Per 1.11 har også regjeringen besluttet at Norge skal slutte seg til en internasjonal erklæring om fremtidens internett (Regjeringen, 2022). Dette betyr at vi som land også tar ansvar i hvordan morgendagens løsninger skal se ut. Som det ble nevnt på NOKIOS starter dette arbeidet allerede i dag.

«Å tilgjengeliggjøre offentlige data handler om mer enn å publisere data slik at det er mulig å finne dem på en nettside. Data må gjøres tilgjengelig på en måte som gjør det mulig for brukere å realisere verdien av dem.» (Regjeringen, 2017)

Det skal også nevnes at vi i Intersoft holdt et seminar hvor vi presenterte en demo for prosjektstyrings- og planleggingsverktøyet IMS PPM, med tema: «Gevinstrealisering og prosjektstyring med Microsoft Teams og Power Platform». Vi hadde på samme tid en lansering av egenutviklede rapportpakker i PowerBI som er lagt til i løsningen. Dette ble tatt godt imot og sparket i gang noen gode diskusjoner som vi skal ta med oss videre.

Vi må avslutningsvis applaudere for en vel gjennomført konferanse som absolutt ga mersmak!

About the Author