Risikostyring i prosjekter

Ida Christin EriksenNyheter, Uncategorized

En viktig del av prosjektledelse er å håndtere risiko i løpet av hele prosjektets liv. Det finnes mange måter å drive risikostyring, men bare et fåtall blir faktisk brukt. I denne artikkelen vil vi trekke frem noen av teknikkene og hvordan vår prosjekt- og porteføljestyringsløsning kan hjelpe deg på veien.

En risiko defineres av Project Management Institute som hendelser med uviss forekomst. Dermed er ikke risiko bare trusler mot et prosjekt, men også muligheter. Et prosjekt er både unikt og midlertidig, og man kan derfor ikke unngå visse risikoer. Likevel er man villig til å godta disse, i håp om at fordelene ved prosjektet veier opp for ulempene i det lange løp.

Risikostyring handler om å øke sjansen for å nå prosjektets mål og på samme tid minimere risikoen for at prosjektet feiler. Risikostyring er en iterativ prosess som krever konstant oppfølging av faktiske hendelser, og revurdering og endring av prosjektets planer.

Aktiv risikostyring består av noen faste oppgaver, som kan løses ved bruk av ulike teknikker. I hvilken grad prosjektledere iverksetter styringsmetoder og hvilke metoder de velger, bestemmes i stor grad av bransjen og den individuelle bedriften. Noen bransjer er mer forsiktige og setter større krav til hvordan en prosjektleder skal håndtere og rapportere på risiko.

Identifisere risiko
For å identifisere risiko trenger man teknikker som setter i gang den kreative tankeprosessen. En SWOT analyse, et brainstorming-møte med interessentene og ekspertene til prosjektet, samt prosjektets dokumentasjon er gode steder å starte for å til slutt ha et risiko-register som består av de grunnleggende årsakene til risiko i prosjektet og strategier til hvordan de kan unngås og/eller håndteres.

Risikoanalyse
En kvalitativ risikoanalyse hjelper med å klassifisere og veie de identifiserte risikoene. På denne måten kan man avgjøre hvor mye det haster, mulige effekter og prioritet risikoen burde ha. En risikomatrise kan visualisere aktive risikoer i en farget matrise av innvirkning over sannsynlighet. Tabellen kan gjøre kommunikasjonen enklere både innad i prosjektgruppen og ovenfor styringsgruppen, ettersom visualiseringen støtter prosjektledere i å prioritere og utvikle responsstrategier for de identifiserte risikoene.

Riskomatrise hentet fra IMS PPM Power App

Planlegge risikotiltak
Ulike tiltak kreves for ulike typer risiko. I noen tilfeller kan det være passende å ikke gjøre noe, en såkalt passiv risikoaksept. Ved aktiv risikoaksept tillater man forekomsten av en risiko, og man planlegger for at den skal inntreffe og setter av nødvendige midler for dette. Andre ganger kan man overføre risikoen til en tredjepart, som et forsikringsselskap, eller man kan eskalere risikoen videre opp i bedriften.

Det viktigste med risikostyring er å identifisere, analysere og planlegge tiltak på forhånd, slik at det er enklere å håndtere risikoen når den inntreffer. Samtidig er risikostyring en iterativ prosess som krever konstant evaluering i løpet av prosjektets livssyklus. IMS PPM-løsningen vår, som bruker Project for the Web som planleggingsverktøy, har et appellerende grensesnitt som gir prosjektlederen god oversikt over risikoprofilen til prosjektet. Samtidig er det enkelt å legge inn nye risikoer, følge opp disse og planlegge tiltak.

At dette kan gjøres i samme løsning som øvrig prosjektledelse og planlegging gjør terskelen lavere, og sjansen for å lykkes med risikostyring større. Ønsker du en demo av vår IMS PPM-løsning tar du kontakt her

About the Author