edison365 er en plattform for å forvalte og lede arbeidsoppgaver fra initiell idé til gevinstrealisering for virksomheten. Platformen består av moduler som dekker de ulike prosessene; idéfasen, businesscase og prosjektgjennomføring.

Idémodulen og businesscasemodulen er spesielt egnet til å supplere Microsofts PPM-portefølje og er derfor en naturlig del av Intersofts sortiment. edison365 Projects kan supplere Microsofts PPM-løsninger med ytterligere funksjonalitet, og har en spesielt spennende motor for å simulere konsekvensen av endringer i prosjekter og konsekvensene av dette for de allokerte ressursene.

edison365-plattformen består av flere moduler, og i hovedsak 365 ideas, businesscase og projects. Disse er basert på Office365, men fungerer uavhengig av Project Online og kan således implementeres som frittstående løsninger.

edison365 ideas bidrar til økt kreering av ideer i virksomheten, samtidig som bedret forvaltning sikrer at gode idéer materialiseres uten å miste totalbildet og forankringen opp mot virksomhetens strategi og målsetninger.

Idéfasen anses ofte som den første fasen i virksomheten. Det er kritisk å få samlet så mange idéer som mulig.

Ofte er forvaltningen av idéer noe tilfeldig og kanskje opp til den enkelte innovatørs evne til å fremsnakke sin idé. Idémodulen har som formål å samle inn alle idéer og forvalte disse likt, slik at den beste idéen hele tiden vinner frem.

Idéen evalueres på omforente kriterier og sikrer således fokus på virksomhetens mål og strategi fra et tidlig stadium.

edison365 Businesscase har som formål å standardisere samt øke transparens for selskapets vurderinger av en idé når man benytter en businesscase som metode. Vurderingen blir utført mer effektiv fordi man har standard verktøy. Virksomheten øker sannsynligheten for at den beste idéen vinner fram, fordi businesscaset er satt opp likt hver gang og mindre tilfeldig.

Tradisjonelt starter businesscase-vurderingen noe etter at muligheten er identifisert i form av en idé. Businesscasevurderingen kan endres underveis, og vil kunne settes opp til å ivareta gevinstrealiseringen også!

Det er ikke ett ukjent fenomen at utarbeidelsen av ett businesscase ofte gjøres ad hoc, i forskjellige systemer, avhengig av hvilke løsninger medarbeideren har tilgang til.

Adopsjonen av edison365 businesscase vil ha som formål å gjøre godkjenningsprosess mer transparent og raskere, men det viktigste av alt; bidra til å sikre at man oppnår ønsket og forventet gevinst.

Det er tidsbesparende og kvalitetsøkende å gjøre ting likt hver gang. Det skaper også større forutsigbarhet og transparens.

Selv om løsningene fra edison365 er standardløsninger, vil de kunne konfigureres til å tilpasses den enkelte organisasjons behov og ønsker. To gode tommelfingerregler er: “Less is more” og “KISS”.

Med edison365 får man en unik mulighet til å simulere konsekvensene av endringer i prosjektene på allokerte ressurser. Dette har alltid vært PMOs og avdelingsleders drøm og vil gi innsikt og beslutningsinformasjon som er kritisk for virksomheten.