Fra idé til gevinst med innovasjonsledelse


edison365 er en plattform for å forvalte og lede arbeidsoppgaver fra initiell idé til gevinstrealisering for virksomheten. Plattformen består av moduler som dekker de ulike prosessene; idéfasen, businesscase og prosjektgjennomføring. Løsningen inneholder det vi tidligere ville kalt en forslagskasse i tillegg til at man kan engasjere sitt eksterne nettverk av partnere (eller borgere) med "Open Innovation"-modulen.

edison365-plattformen består av flere frittstående moduler: 365 ideas, 365 businesscase og 365 projects. Disse er basert på Office365, og kan benyttes uavhengig av hverandre eller sammen.

edison365 ideas bidrar til økt kreering av ideer i virksomheten, samtidig som bedret forvaltning sikrer at gode idéer materialiseres uten å miste totalbildet og forankringen opp mot virksomhetens strategi og målsetninger. Kort sagt en komplett modul for innovasjonsledelse.

Idéfasen anses ofte som den første fasen i virksomheten. Det er kritisk å få samlet så mange idéer som mulig. Med Open Innovation lisens kan man også engasjere personer fra virksomhetens eksterne nettverk slik at disse også kan bidra. Dette kan være partnere, kunder, eller borgere for den saks skyld.

Ofte er forvaltningen av idéer noe tilfeldig og kanskje opp til den enkelte innovatørs evne til å fremsnakke sin idé. Idémodulen har som formål å samle inn alle idéer og forvalte disse likt, slik at den beste idéen hele tiden vinner frem. Dette er strukturert innovasjonsledelse i praksis.

Idéen evalueres på omforente kriterier og sikrer således fokus på virksomhetens mål og strategi fra et tidlig stadium. Innovasjonsledelsen og prosessen blir med dette mer effektiv og objektiv.

edison365 Business case har som formål å standardisere samt øke transparens for selskapets vurderinger av en idé når man benytter en businesscase som metode. Vurderingen blir utført mer effektiv fordi man har standard verktøy. Virksomheten øker sannsynligheten for at den beste idéen vinner fram, fordi businesscaset er satt opp likt hver gang og mindre tilfeldig. Sist men ikke minst får virksomheten en komplett oversikt over alle investerte midler og initiativer.

Tradisjonelt starter businesscase-vurderingen noe etter at muligheten er identifisert i form av en idé. Businesscasevurderingen kan endres underveis, og vil kunne settes opp til å ivareta gevinstrealiseringen også!

Det er ikke ett ukjent fenomen at utarbeidelsen av ett businesscase ofte gjøres ad hoc, i forskjellige systemer, avhengig av hvilke løsninger medarbeideren har tilgang til. Med 365 Business case blir alle initiativ og beslutninger basert på de samme kriteriene, samtidig som man har en komplett oversikt.

Adopsjonen av edison365 businesscase vil ha som formål å gjøre godkjenningsprosess mer transparent og raskere, men det viktigste av alt; bidra til å sikre at man oppnår ønsket og forventet gevinst.

Det er tidsbesparende og kvalitetsøkende å gjøre ting likt hver gang. Det skaper også større forutsigbarhet og transparens. En oversikt over alle initiativ har verdi først når alle initiativ er sammenlignbare og evaluert etter de samme kriteriene.

Selv om løsningene fra edison365 er standardløsninger konfigureres de til å tilpasses den enkelte organisasjons behov og ønsker. To gode tommelfingerregler er: "Less is more" og "KISS". All konfigurasjon gjøres helt åpent slik at virksomheten selv kan gjøre endringer og justeringer.