Porteføljeoversikt tydeliggjør investeringsbehov og øker presisjon i planleggingen

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter, Referanser

Nordlandsnett bygger, drifter og vedlikeholder strømnett. Det er høy aktivitet med nybygging av boligblokker, hotell, fiskeoppdrett og mye annet. Alle nye utbygginger knyttes til strømnettet, slik at det ofte må bygges nytt strømnett og kapasiteten må økes. Nordlandsnett utarbeider jevnlig prognoser for energi- og effektutviklingen. Med bakgrunn i denne informasjonen gjennomfører man analyser og vurderinger av om strømnettet har tilstrekkelig kapasitet for å håndtere den forventede utviklingen. Bare innenfor utbygging utføres det årlig ett hundretalls prosjekter.

«Porteføljeoversikten gir god kontroll på pågående prosjekter. Minst like viktig er det at vi får en oversikt over de prosjektene vi skyver frem i tid. Disse må gjennomføres i fremtiden, og gjennom løsningen kan vi både planlegge dette arbeidet, samt sikre rett investeringsnivå for gjennomføring.» sier Bjørn Pedersen i Nordlandsnett.

Nordlandsnett har satt opp arbeidsflyt i løsningen. Denne bidrar til at alle prosjekter følger den samme prosessen og metodikken. Dette gir god kontroll per prosjekt og sikrer at prosjektene gjennomføres på en enhetlig måte. Konsekvensen av at prosjektene gjennomføres enhetlig er at man kan se prosjektene samlet i en portefølje, hvor prosjektene kan sammenlignes.

Løsningen henter inn regnskapsdata fra AX via en integrasjon. Det betyr at løsningen løpende gir oversikt over økonomien i prosjektene. Prognostisering blir dermed mer effektivt og gir et høyere presisjonsnivå. I sum gir dette god kontroll på planleggingsarbeidet.

Med porteføljeoversikten får man også informasjon om eventuelle operative avvik og man kan håndtere disse effektivt og presist med riktige tiltak.

Fordelene med at prosjektene ligger i en databaseløsning er flere. Blant annet blir dataene tilgjengelige for rapportering. Ved hjelp av gode rapporter, får ledelsen et godt beslutningsgrunnlag.

Samhandling, både med interne og eksterne parter er muliggjort gjennom sharepoint-delen av løsningen. All informasjon blir lagret ett sted, noe som forenkler gjenfinning av viktig informasjon. Det i seg selv er tidsbesparende.

Implementeringsprosjektet ble startet i 2014. De siste årene har man jobbet mer med løpende forbedringer og justeringer, etter at det initielle implementeringsprosjektet ble avsluttet. «Vi lærer hele tiden, så løsningen forbedres løpende.» sier Bjørn.

Løsningen Intersoft har levert er Microsoft Project Server, sammen med SharePoint levert av Acando. I tillegg er det utarbeidet en integrasjon som overfører regnskapsinformasjon fra AX inn i prosjektløsningen. Integrasjonen er utarbeidet av Intersoft.

About the Author