Mer enn 30 års erfaring og kompetanse innen områdene prosjektstyring og porteføljestyring


Prosjekter finnes i alle bransjer, i større eller mindre grad. Med vår lange erfaring har vi lært å kjenne mange bransjer gjennom hvordan de jobber med prosjektstyring og porteføljestyring. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med flere av de.
IMS PPM prosjektveiviseren er en komplett prosjekt- og porteføljestyringsløsning

Kommune og offentlig virksomhet

IMS PPM prosjektveiviseren er en komplett prosjektstyring og porteføljestyringsløsning basert på Digitaliseringsdirektoratets prosjektmetodikk; Prosjektveiviseren. Løsningen er spesielt egnet til kommuner hvor man har mange forskjellige type prosjekter; fra bygg/eiendom, til helse & omsorg, kultur og IT – for å nevne noe. Løsningen er basert på Microsoft standard teknologi og 100% integrert med Teams, Office365, SharePoint, PowerBI og alle de andre Microsoft-verktøyene vi benytter hver dag. Løsningen har funksjonalitet for rapportering, håndtering av dokumenter, maler, aktivitetsstyring, oppgavedeling, sjekklister og kvalitetskontroll, porteføljeoversikter med mer.

ROR-IKT var første norske interkommunale selskap som satte opp IMS PPM, les mer om det her.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om løsningen. Du kan også se vårt webinar her.

Intersoft Management Systems har levert innovasjonsløsninger både gjennom Microsofts og edison365’s løsninger.

Innovasjon

De siste årene har vi sett en voldsom vekst i innovasjonstakten i alle virksomheter. Dette går på tvers av alle bransjer og nye forretningsmodeller skapes. Virksomheter endrer sin kjerneprosess som følge av innovasjon og man går inn i nye markeder. Innovasjon er en kreativ prosess som ofte handler om å tenke utenfor boksen. Allikevel ser vi – som leverandør av systemstøtte til denne prosessen – at innovasjonsprosessen har mange likhetstrekk på tvers av bransjer. Det starter gjerne med en idé-innsamling, før disse blir evaluert og tatt videre til å bli en business case. De gode business case’ene blir så godkjent i en beslutningsprosess før de så materialiseres i prosjekter. Vi i Intersoft har levert innovasjonsløsninger både gjennom Microsofts og edison365’s løsninger til virksomheter som Hydro, Inven2 og Felleskjøpet.

Ønsker du høre mer om dette kan du ta kontakt med oss her.

Intersoft har jobbet med prosjekt- og porteføljestyring i energisektoren i flere år.

Energi

Energisektoren er for tiden preget av konsolidering og strukturelle endringer. Samtidig elektrifiseres større deler av samfunnet vi lever i. Dette stiller krav til både produsentene og distributørene. Behovet for stordriftsfordeler, effektivisering, gode prioriteringer og forutsigbarhet øker. Det er estimert at man i løpet av perioden 2015 til 2025 har planlagt med over 140 milliarder kroner i nettinvesteringer. Vi i Intersoft har jobbet med prosjektstyring og porteføljestyring i denne bransjen i flere år og har levert tjenester over hele Norge fra Bodø i nord, Stavanger i vest, Trondheim i midt og Oslo i øst.

Du kan lese mer om noen av våre kundehistorier fra bransjen her.

Intersoft har jobbet med prosjekt- og porteføljestyring i energisektoren i flere år.

Produksjon

I Norge har vi lang industritradisjon, og en stor andel av denne bransjen er vi i Intersoft kaller «prosjektproduserende industri». Det definerer vi som den typen virksomhet hvor selve produksjonen gjerne er maskinbasert («fabrikk»), men hvor hver produksjonslinje eller hver leveranse er et unikt prosjekt. Hvert prosjekt har en del felles karakterer, samtidig som de også er unike per definisjon. Et eksempel på dette kan være stålprodusenten med verksted som lager profiler maskinelt, og før en ny profil skal produksjonsettes er det en pre-fase hvor man gjør beregninger, spesifiseringer, forskning og utvikling før man kan igangsette selve produksjonen i fabrikken eller på verkstedet. Denne fasen kalles ofte «Engineering to order».

Det tradisjonelle IT-baserte prosjektverktøyet (som for eksempel Microsoft MS Project) har ofte blitt benyttet til den tidlige fasen, men hensyntar da ikke logistikken og utfordringene som skjer i produksjonsfasen. Det er behov for et verktøy som hensyntar begge fasene og helheten. I senere tid har både Microsoft og andre 3. parts leverandører utarbeidet løsninger mer egnet for denne type virksomhet. Vi i Intersoft har levert denne type løsninger og vil kunne rådgi kunder i rett valg av løsning, og ikke minst hvordan en løsning bør settes opp («konfigureres») for å være tilpasset den enkelte virksomhets behov med hensyn til både prosjektprosessen og ressursplanleggingen. Noen aktuelle alternativer kan være løsninger som for eksempel AXtension, Project Operations eller vår egen-konfigurerte IMS PPM.

Du kan lese mer om noen av våre kundehistorier fra bransjen her.

Intersoft har jobbet med prosjekt- og porteføljestyring for BAE-bransjen i over 20 år.

BAE

Det er muligens BAE-bransjen som har jobbet lengst med prosjektstyring i Norge? Kontraktene er ofte en premissgiver som setter standard for hvordan oppgjør skal foretas og derigjennom hvordan prosjektene skal gjennomføres og måles. Earned value – eller i praksis ofte earned work – er en helt kritisk metode for å knytte planen til kontrakten. Ett eget fagfelt med stort fokus i bransjen er planlegging og oppfølging. Prosjektlederne og planleggerne må samarbeide godt for at planene skal fungere i praksis og fremdriften sikres. Intersoft har jobbet med PPM i denne bransjen i over 20 år med virksomheter som Skanska og Veidekke, og vi har også vært en samarbeidspartner med Prosjekt Norge i disse årene.

Du kan lese mer om hva vi har gjort for noen av kundene våre i denne sektoren her.

Intersoft Management Systems har satt opp PPM-løsninger som produksjonsstøttesystem for industri bransjen.

Industri

Prosess er noe som særpreger industrien og tilhørende prosjekt kan således ha minst to veldig forskjellig karakter: Er prosjektet ett investeringsprosjekt som skal forbedre prosessen på en eller annen måte, eller er produksjonen faktisk i form av prosjekter? Prosessen må flyte godt og nøkkelbegreper som effektivitet, forutsigbarhet, leveringspresisjon og kvalitet er vanlige i bransjen. Flaskehalser må identifiseres og elimineres. Prosesser i industrien genererer ofte store datamengder. Disse data’ene har stor verdi og kan benyttes til å identifisere forbedringspotensial. Når man jobber strukturert og enhetlig i prosjektene vil man kunne trekke data ut i rapporter og dashboards. På den måten får man bedre innsikt og beslutningsinformasjon. Vi i Intersoft har jobbet med virksomheter som Kongsberg Maritime, Jotun og Optimar. Vi har satt opp PPM-løsninger som produksjonsstøttesystem.

Vil du høre mer om dette, ta kontakt med oss her.

Microsofts nye PPM-verktøy – på Power Platform – åpner for veldig smidig prosjektmetodikk.

IT

IT-bransjen – vår egen bransje – er mangfoldet og består av veldig forskjellige virksomhetsprosesser. De fleste assosierer nok allikevel bransjen med utvikling og programvare av en eller annen sort. Dessverre har noen prosjekter også gjort at overskridelser og lav brukertilfredshet har blitt vanlig konnotasjoner når man hører ordet «IT-prosjekt». En metodikk som har bidratt til å forbedre både arbeidsforholdene for utviklerne, samt kundetilfredsheten betraktelig er agil tilnærming. De fleste IT-prosjekter vi har jobbet med de siste årene har vært enten helt eller delvis agile. De fleste virksomheter har valgt å lage sin egen agile prosess gjerne med noen fossefallselementer fortsatt. Timefangst og fremdriftsrapportering er også nøkkelbegreper mange bruker i forbindelse med prosjektstyring i bransjen da timer ofte er den viktigste og største innsatsfaktoren. Microsofts nye PPM-verktøy – på Power Platform – åpner for veldig smidig prosjektmetodikk og en svært iterativ implementeringsmetodikk. Samtidig er verktøyene helintegrert i eksisterende Microsoft365 og Dynamics365 applikasjoner.

Ta kontakt dersom du ønsker å høre mer om hvordan din virksomhet kan dra nytte av de nye verktøyene.